De meest gestelde vragen

In het voortraject zijn er vragen die vaak terugkomen. Wij hebben ze overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

Inventarisatie & Implementatie

Omdat rollen, workflows, templates en veel andere zaken configureerbaar zijn kunnen veruit de meeste organisaties prima uit de voeten met de standaard van Daywize Cloud. En we ontwikkelen continu door. Veel van de gevestigde partijen ontwikkelen old skool en releasen 1 of 2 keer per jaar. Wij werken agile. Scrum is een raamwerk binnen de ‘Agile’ projectaanpak. Agile betekent letterlijk lenig of behendig. Het staat voor het ontwikkelen van software in korte, overzichtelijke periodes die vaak niet langer dan een maand duren. Deze periodes noemen wij sprints en zijn als het waren kleine projecten. Samen met onze klanten en partners kijken we waar de behoefte ligt en springen met korte sprints hier op in. Op deze manier kunnen we Daywize Cloud beter en sneller aanpassen aan specifieke eisen of ontwikkelingen in de markt.

Voor hele grote klanten en/of branchespelers is het mogelijk om maatwerk door ons te laten ontwikkelen. Hier zijn kosten aan verbonden. Je krijgt in dit geval een eigen omgeving en betaalt naast de kosten voor het ontwikkelen van het maatwerk en de reguliere licenties extra kosten voor de hosting en het beheer van de eigen omgeving.

Flexibiliteit is een van onze kernwaarden
Ook onze implementatiemethodiek is dus flexibel. Zo bepalen we samen met de projectleider vanuit de klant in welke volgorde we de modules inrichten, met welke modules er live wordt gegaan en welke modules we later uitrollen. Uiteraard adviseren wij hierin. Doorgaans worden eerst de modules ‘Indienst’, ‘Uitdienst’, ‘MSS-mutaties’, ‘ESS-mutaties’ en ‘Verlof’ live gebracht. Daarna worden de overige modules uitgerold.

De implementatie wordt gestart met een kick-off waarin we door het projectplan lopen, een toelichting geven op de uitgangspunten, afspraken met elkaar maken en wederzijdse verantwoordelijkheden bespreken. Ook worden de workshops ingepland. We starten met algemene inrichting van zaken als afdelingen en rollen en gaan dan aan de slag met de verschillende modules. We doen de implementatie in een acceptatieomgeving. Zodra de inrichting akkoord is en de Opdrachtgever voor decharge tekent, wordt de inrichting overgezet naar de productieomgeving.

De jaarlijkse kosten voor Daywize Cloud zijn afhankelijk van de volgende factoren:

Daywize CloudStandardCustom
Aantal users
Van toepassing zijnde staffel
Afname aantal modules
Beheer en onderhoud eigen omgeving

Indien van toepassing kunnen hier de volgende extra jaarlijkse kosten bijkomen:

Daywize CloudStandardCustom
Onderhoud koppelingen
Licenties Locatienet
Extra opslagcapaciteit (> 10 GB)
Extra geheugencapaciteit
On-premise hosting & onderhoud

Samen kijken we welke posten van toepassing zijn.

De eenmalige kosten voor Daywize Cloud bestaan uit de volgende posten:

Daywize CloudStandardCustom
Inrichten organisatie en positiemanagement
Configureren aantal modules
Opleiden key-users
Projectmanagement
Technisch inrichten klantspecifieke omgeving
Realiseren maatwerk (inclusief FO en testen)

Indien van toepassing kunnen hier de volgende extra posten bijkomen:

Daywize CloudStandardCustom
Realiseren maatwerkkoppelingen
Conversie uit andere systemen
Schaduwdraaien (bij afname Daywize Payroll)
Herontwerp personeelsprocessen (consultancy)
Ondersteunen uitvoering testplan (consultancy)
Inrichten maatwerkrapportages (consultancy)
Begeleiden live-gang (consultancy)

Samen kijken we welke posten van toepassing zijn.

Het converteren van gegevens is een project op zich. Samen bepalen wij welke gegevenssets naar Daywize Cloud geconverteerd dienen te worden. Als historische gegevens op een andere wijze nog te raadplegen zijn adviseren wij om geen historie mee te nemen. Dit scheelt een hoop onnodige kosten en na live-gang wordt automatisch weer historie opgebouwd binnen Daywize Cloud. Standaard gaan wij daarom uit van een conversie van slechts de actuele stam gegevens. Aangezien de kosten voor de conversie van gegevens vanuit huidige systemen naar Daywize Cloud van een veelvoud van factoren afhankelijk zijn (aantal bronsystemen, kwaliteit van de data, faciliteiten om data te kunnen exporteren, beschikbare dataformats, etc.), vindt deze altijd plaats op basis van nacalculatie.

Wij bevelen aan om altijd 3 schaduwruns te draaien. Wanneer wij hierbij moeten ondersteunen worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Het alternatief is dat er slechts een steekproef wordt getrokken van de proefstroken.

Wij hanteren een plan van aanpak systeemimplementatie dat ontwikkeld is door Ernst & Young. De stappen in deze aanpak worden ondersteund door een online projecttool waar zowel de klant als wij gebruik van maken. Het grote voordeel is dat hierdoor communicatie rondom onderwerpen gegroepeerd worden en niet in allerlei losse mailtjes zitten. Zo houden we gezamenlijk goed zicht op de voortgang.

Testwerkzaamheden en de realisatie van maatwerk worden ondersteund met de door ons ontwikkelde service-app: deze applicatie gebruiken we o.a. voor onze supportwerkzaamheden, maar ook om volledig geïntegreerd met het platform een SCRUM-cyclus te kunnen doorlopen.

Legal & Quality Assurance

Wij hanteren een hoogwaardig Service Level Agreement met afspraken op welke wijze wij onze klanten gedurende de looptijd van de overeenkomst van dienst zijn. De Service Level Agreement Daywize Cloud is te downloaden via deze pagina.

Diverse onderdelen van de Service Level Agreement Daywize Cloud zijn gebruikt voor het beantwoorden van de FAQ’s. Hier kunnen dus dubbelingen in zitten.

Daywize Cloud is ontwikkeld op het Mendix App Platform. Mendix implementeert relevante marktstandaarden met betrekking tot beveiliging. Zij beschikken onder andere over een ISO 27001 en een ISAE 3402 type 2 certificering. Daywize Cloud wordt gehost in een door Mendix beheerde omgeving bij hostingpartijen die tot de top van hun segment behoren met datacentra die over alle gebruikelijke certificeringen beschikken.

Het Mendix App Platform wordt ingezet bij klanten die met zeer vertrouwelijke informatie te maken hebben. Organisaties zoals ABN AMRO, Dun & Bradstreet, Achmea, TNT en PKN vertrouwen op Mendix voor online transacties, bewaren of aanpassen van medische of verzekeringsgegevens, internationale overboekingen, en andere kritische processen en informatiestromen.

Kwaliteit

Risicobeheersing is van essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van Daywize. Ons vak draait namelijk in hoge mate om vertrouwen. Als HR service provider beheren wij immers het grootst denkbare kapitaal van elke organisatie: de gegevens van het personeel! Je wilt dat jouw gegevens bij ons veilig verwerkt worden en wij de producten en services bieden tegen het kwaliteitsniveau die we hebben afgesproken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Check op deze pagina hoe het kwaliteitsmanagementsysteem van Daywize in elkaar steekt.

Certificering

Transparantie is een van onze kernwaarden. Wij laten dan ook graag door onafhankelijke derden toetsen of datgeen wat we beleidsmatig opschrijven ook dagelijks in de praktijk brengen. Hiertoe hebben we de ISO 9001 en 27001 standaarden ingevoerd die door een onafhankelijk auditor gecertificeerd zijn. De certificaten zijn hier te downloaden.

Daywize voert een actief beleid op het punt van de bescherming en bewaking van de privacy van gebruikers van haar applicaties.

  • Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden

Uitgangspunt voor het privacybeleid is dat alle in de door Daywize ontwikkelde applicaties opgenomen persoonlijke, bedrijfs- of andere informatie, niet dan na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende natuurlijke of rechtspersonen zal worden opgenomen, ge(re)presenteerd en/of gedistribueerd. De informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die de gebruikers ermee hebben beoogd. Onder ‘persoonlijke informatie’ wordt verstaan: alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot natuurlijke personen. Onder ‘bedrijfsinformatie’ wordt verstaan: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of andersoortige organisaties. Onder ‘andere informatie’ wordt verstaan: alle informatie, die betrekking heeft of zou kunnen hebben op persoonlijke of bedrijfsinformatie. Daywize zal de in haar applicaties opgenomen informatie, van welke aard of inhoud dan ook nooit aan derden verkopen, doen verkopen of anderszins beschikbaar (doen) stellen.

  • Statistische doeleinden

Daywize kan na toestemming van Opdrachtgever analyses uitvoeren voor statistische doeleinden. Voor zover Daywize de haar ter beschikking gestelde informatie gebruikt voor statistische doeleinden, wordt informatie te allen tijde gedepersonaliseerd en uitsluitend aangewend ten behoeve van de kwalitatieve verbetering van de door Daywize ontwikkelde applicaties en/of de verbetering van de kwaliteit van de service aan gebruikers.

  • Beveiliging gewaarborgd

Daywize verplicht zich tegenover haar gebruikers alles te doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om – met inzet van alle daartoe geëigende of benodigde middelen of methoden – te bewerkstelligen, dat misbruik van de in de door haar ontwikkelde applicaties opgenomen informatie door derden – met inbegrip van gebruikers of medewerkers van Daywize – wordt tegengegaan, voorkomen of verhinderd. Daywize verplicht zich de beveiliging van de gegevens van gebruikers te waarborgen.

Wil je meer weten wat wij doen aan privacy in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Lees dan ons Privacy Statement.

Nee dit kan niet. (Intellectueel) Eigendom is altijd uitgesloten. Onze klanten krijgen een gebruikerslicentie voor Daywize Cloud voor een vaste prijs per medewerker per jaar. De prijs varieert met het aantal gebruikers en het aantal afgenomen modules. Het gebruikersrecht is begrensd tot de looptijd van het met Daywize afgesloten contract en is niet overdraagbaar naar derden. Daywize Cloud is ontwikkeld op het Mendix applicatieplatform. Mendix heeft normaliter een licentiestructuur op basis van ‘concurrent users’. Onze applicaties worden door employee selfservice functionaliteiten echter door alle medewerkers binnen een organisatie gebruikt. Met alle bijhorende pieken en dalen in gelijktijdig gebruik. Om de geavanceerde technologie van Mendix toch te kunnen inzetten binnen het HR-domein hebben wij als Independent Software Vendor specifieke prijsafspraken met Mendix kunnen maken op basis van ‘fair use’. Dit betekent wel dat het gebruikersrecht is beperkt tot de ondersteuning van alle processen op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. Tegen aanvullende afspraken kan dit recht natuurlijk uitgebreid worden. Op deze wijze kunnen onze klanten alle (staf)processen op een eenduidige manier vormgeven.

Daywize hanteert leveringsvoorwaarden die zijn toegespitst op het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van ICT. Deze voorwaarden houden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak en beantwoorden aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT. Wij hanteren de ‘NLdigital Voorwaarden’ zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en een aantal ‘Aanvullende voorwaarden Daywize’.

Daywize Cloud is ontwikkeld op het Mendix platform (check www.mendix.com). Mendix heeft als PAAS-leverancier zeer veel partners waaronder gerenommeerde partijen als Accenture, Capgemini en Ordina. Een volledig overzicht van de partners van Mendix is terug te vinden op hun website. Mendix is onderdeel van Siemens. Mendix garandeert dat als Daywize BV failliet gaat en er geen doorstart plaatsvindt, de door haar ontwikkelde HR-templates bij een andere partner ondergebracht wordt. Wanneer Mendix Technology BV failliet gaat heeft Daywize BV het recht om de door haar ontwikkelde oplossingen van de Mendix cloud over te brengen naar een andere hostingomgeving. Ondanks voorgaande garanties sluiten wij desgewenst alsnog een additionele SAAS Escrow af. Hier zijn kosten aan verbonden.

Ja, op elke eindklant die een contract met Daywize heeft is een Verwerkersovereenkomst van toepassing. Aangezien Partners zelf in het kader van de AVG als Verwerker worden gezien is bij hen een Sub-Verwerkersovereenkomst van toepassing.

businesswoman-571153_1920

Techniek

wire-798475_1920

We beschrijven hier op hoofdlijnen welke beveiligingsmaatregelen zijn doorgevoerd in de software van Daywize. Desgewenst zijn nog een aantal extra beveiligingen in te voeren. Op verzoek verstrekken we graag nadere detailinformatie. Een groot deel van de veiligheid wordt aangedreven door het platform zelf.

  • Authenticatie

Onze applicatie volgt een ‘entry-point’ authenticatie. De gebruiker wordt bij het inloggen geverifieerd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen bij succesvolle authenticatie zal de gebruiker toegang krijgen tot de applicatie. Standaard worden beveiligingstokens toegekend tijdens succesvol inloggen. De tokens worden tijdens elk volgend verzoek aan de server gecontroleerd. Een onbevoegde gebruiker kan dus nooit toegang hebben tot de ‘binnenkant’ van het systeem. We hebben de mogelijkheid tot twee-weg-authenticatie toegevoegd bij het inloggen en de digitale handtekening. Twee factor authenticatie is een veilige(re) manier van inloggen. De identiteit van jou als gebruiker wordt hierbij vastgesteld door middel van twee factoren. Je opent het digitale slot als het ware niet met één sleutel, maar met twee sleutels. Dit betekent dat je naast het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord, nog een tweede factor nodig hebt, in dit geval dus Google Authenticator. Het enige wat de gebruiker hoeft te doen is de gratis appGoogle Authenticator downloaden. Daarna moet het eenmalig geactiveerd wordendoor een QR-code te scannen. Vervolgens voer je elke keer bij het inloggen de inlogcode in die de app voor je heeft genereerd.

  • Wachtwoordbeveiliging

Gebruikers loggen in met gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de beheerder kan een wachtwoord wijzigen van een gebruiker.

  • Autorisaties

Onze applicatie werkt op ‘rol’ gebaseerde autorisaties. Gebruikers krijgen een rol toegewezen, deze rol is weer gekoppeld aan ‘privileges’. Alleen gebruikers met een passend niveau van privileges kunnen bepaalde acties en of taken uitvoeren. Privileges kunnen op verschillende niveaus worden bepaald: applicatieniveau, formulierniveau, rapportageniveau en tabelniveau. Per applicatie maken wij een onderscheid in read-, insert-, update- en delete rechten. Alleen gebruikers met voldoende rechten kunnen wijzingen aanbrengen in de privileges (denk aan de applicatiebeheerder). De beveiliging middels autorisaties zorgt ervoor dat gebruikers alleen kunnen doen wat voor hen is “toegestaan” te doen in de applicatie. Alle andere handelingen die de gebruiker uitvoert, worden automatisch geblokkeerd door het systeem.

  • SSL-ondersteuning / SSH / FTP

Onze applicatie biedt volledige ondersteuning voor SSL (HTTPS). SSL zorgt er voor dat alle communicatie tussen de browser van de klant en de server wordt versleuteld: veilig en tamper proof. Iedere Daywize klant heeft dan ook een beveiligde omgeving voorzien van SSL certificaat. Onderhoud van de server is alleen mogelijk via het Secure Shell Protocol (SSH) waarbij een verbinding wordt gemaakt middels een unieke digitale key. Upgrades kan alleen worden doorgevoerd via beveiligde FTP connectie dat data transporteert over de SSH-verbinding.

  • Auditing

Bij het onderhouden en op klantverzoek verder ontwikkelen van de applicatie maakt Daywize gebruik van de auditing oplossing. Deze oplossing zorgt er voor dat aangebrachte wijzigingen in de applicatie, op object (tabel)niveau worden gelogged. Door het ‘loggen’ kunnen wijzigingen worden getraceerd, zowel op applicatie- als op gebruikersniveau.

  • Platformsecurity

Daywize Cloud is ontwikkeld op het Mendix App Platform en gehost binnen datacentra die door Mendix beheert worden. Een onafhankelijk auditbureau voert periodiek security audits uit op het platform. Tot slot voert een toonaangevende IT-beveiligingsbedrijf regelmatige penetratietesten uit op het Mendix App Platform.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Check dan hier ons kwaliteit en informatiebeveiligingsbeleid!

Daywize Cloud draait in professionele datacentra in Europa. Desgewenst kunnen wij nadere informatie verschaffen over de betreffende locaties.

De meeste klanten gebruike de multi-tenant versie van Daywize Cloud. Deze beschikt over een productie-, acceptatie- en testomgeving. De acceptatie- en/of testomgeving zijn enkel op basis van een gezamenlijke planning beschikbaar. De klanten met een eigen omgeving krijgen standaard een eigen productie- en acceptatieomgeving. Extra omgevingen zijn tegen bijbetaling te realiseren.

Klanten in de multi-tenant versie van Daywize Cloud maken gebruik van de algemene opslagcapaciteit van die omgeving. Deze is gratis op basis van een ‘fair-use policy’. Wanneer een klant buitensporig veel opslagcapaciteit gebruikt in vergelijking met andere klanten, dan wordt hier overleg over gevoerd, dat kan leiden tot een bijbetaling voor extra opslag. Klanten met een eigen omgeving krijgen standaard de beschikking over 10 GB data-opslag. Wanneer dit niet toereikend is dan kan dit tegen bijbetaling worden opgehoogd.

Daywize Cloud is ontwikkeld op het PAAS-platform Mendix. Mendix ondersteunt verschillende database-servers: Microsoft SQL Server 2005 of hoger, PostgreSQL 8.3 of hoger of Oracle Database 11gRelease 2 of hoger.

Daywize Cloud wordt standaard geleverd in een Cloud omgeving; dit heeft onze voorkeur. Voor hele grote klanten is het echter mogelijk om de oplossing on-premise te leveren. Hier zijn extra kosten aan verbonden. De extra kosten zijn niet opgenomen in de standaard pricing. Een on-premise oplossing is duurder omdat deze meer onderhoud en beheer vraagt aan de kant van Daywize en Mendix. Daarnaast vergt een on-premise oplossing extra beheer en onderhoud aan de zijde van de klant.

Single Sign-On stelt gebruikers in staat om eenmalig in te loggen, waarna automatisch toegang wordt verschaft tot andere systemen. Wij ondersteunen Single Sign-On op basis van SAML 2.0, waarbij wordt geauthenticeerd op de ADFS-server van de klant.